Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZIČÍNSKÝ KLABÁNEK, z. s.

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZIČÍNSKÝ KLABÁNEK, z. s.

Ceník

Docházka do Lesní mateřské školy (dále jen LMŠ) je možná v režimu 5 dní, 4 dny, 3 dny, 2 dny, 1 den týdně. Poskytujeme možnost plnění povinné předškolní docházky formou individuálního vzdělávání.

Platba školkovného za přijaté dítě do LMŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu LMŠ.

Opakované neuhrazení těchto plateb v LMŠ je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do LMŠ. (viz. Smlouva s rodiči, Školní řád LMŠ »)

Platba probíhá vkladem příslušné částky na účet LMŠ.

Způsob docházky a varianty plateb měsíčních příspěvků na provoz LMŠ pro školní rok 2024/2025:

Cena

1 den/ týden        1500 Kč / měsíc

2 dny/ týden        2900 Kč / měsíc

3 dny/ týden        4300 Kč / měsíc

4 dny/ týden        5700 Kč / měsíc

5 dní/ týden         6 600 Kč / měsíc

5 dní/ týden         6100 Kč / měsíc
(Děti plnící v daném roce povinnou předškolní docházku a děti s odloženou školní docházkou.)

Individuální vzdělávání 1x rok / 2000 Kč

Ceník je platný od 1. 8. 2023.

Při přijetí dítěte k docházce s více jak měsíčním předstihem či v době oficiálních zápisů je rodič povinen uhradit jedno měsíční školkovné, a to nejpozději 14 dní po řádném přijetí, z důvodu potvrzení rezervované kapacity. (Uhrazená částka bude použita jako platba na měsíc září.)

Cena zahrnuje veškeré poplatky spojené s docházkou do LMŠ. Jedná se o náklady na provoz LMŠ, náklady na dovoz obědů, didaktické pomůcky, pomůcky pro tvořivé činnosti, realizace akcí pořádaných pro rodiče, děti a jiné.

Cena nezahrnuje úhrady za vstupné, jízdné na výlety, exkurze a kulturní akce organizované v průběhu školního roku. Tyto výdaje hradí rodiče dětí účastných na akcích. Cena těchto akcí je vždy sdělena rodičům s dostatečným předstihem. Platba je předána v hotovosti „průvodci“ osobně v LMŠ.

Výše školného bude obvykle upravena o částku zohledňující míru inflace dle růstu spotřebitelských cen, vyhlašované Českým statickým úřadem. Zvýšení může být provedeno kumulativně za více předchozích roků, pokud v těchto letech školné nebylo zvyšováno. Školné se nebude měnit v průběhu jednoho školního roku. Výše školného bude zveřejněna školou nejpozději do termínu zápisu na další školní rok.

Školkovné je splatné vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující (platba na září je uskutečněna v měsíci srpnu).

Číslo účtu: 2501233338/2010

Platba za stravování: STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM