Docházka do Lesní mateřské školy (dále jen LMŠ) je možná v režimu 5 dní, 4 dny, 3 dny, 2 dny, 1 den týdně. Poskytujeme možnost plnění povinné předškolní docházky formou individuálního vzdělávání.

Platba školkovného za přijaté dítě do LMŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu LMŠ.

Opakované neuhrazení těchto plateb v LMŠ je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do LMŠ. (viz. Smlouva s rodiči », Školní řád LMŠ »)

Platba probíhá vkladem příslušné částky na účet LMŠ.

Způsob docházky a varianty plateb měsíčních příspěvků na provoz LMŠ pro školní rok 2022/2023.

• 5 dní/ týden 5700 Kč/ měsíc
• 4 dny/ týden 5000 Kč/ měsíc
• 3 dny/ týden 3750 Kč/ měsíc
• 2 dny/ týden 2500 Kč/ měsíc
• 1 den/ týden 1250 Kč/ měsíc
• 5 dní/ týden 5200 Kč/ měsíc (Děti plnící v daném roce povinnou předškolní docházku a děti s odloženou školní docházkou.)
• Individuální vzdělávání 1x rok/ 2000 Kč

Ceník je platný od 2. 3. 2022.

Způsob docházky a varianty plateb měsíčních příspěvků na provoz LMŠ pro školní rok 2021/2022.

• 5 dní/ týden 5000 Kč/ měsíc
• 4 dny/ týden 4400 Kč/ měsíc
• 3 dny/ týden 3300 Kč/ měsíc
• 2 dny/ týden 2200 Kč/ měsíc
• 1 den/ týden 1100 Kč/ měsíc
• 5 dní/ týden 4400 Kč/ Při přijetí dítěte k docházce s více jak měsíčním předstihem či v době oficiálních zápisů je rodič povinen uhradit jedno měsíční školkovné, nejpozději 14 dní po řádném přijetí, z důvodu potvrzení rezervované kapacity. (Platba bude použita jako měsíc (Děti plnící v daném roce povinnou předškolní docházku a děti s odloženou školní docházkou.)
• Individuální vzdělávání 1x rok/ 2000 Kč

Ceník je platný od 2. 2. 2021.

Cena zahrnuje veškeré poplatky spojené s docházkou do LMŠ. Jedná se o náklady na provoz LMŠ, náklady na dovoz obědů, didaktické pomůcky, pomůcky pro tvořivé činnosti, realizace akcí pořádaných pro rodiče, děti a jiné.

Cena nezahrnuje úhrady za vstupné, jízdné na výlety, exkurze a kulturní akce organizované v průběhu školního roku. Tyto výdaje hradí rodiče dětí účastných na akcích. Cena těchto akcí je vždy sdělena rodičům s dostatečným předstihem. Platba je předána v hotovosti „průvodci“ osobně v LMŠ.

Výše školného bude obvykle upravena o částku zohledňující míru inflace dle růstu spotřebitelských cen, vyhlašované Českým statickým úřadem. Zvýšení může být provedeno kumulativně za více předchozích roků, pokud v těchto letech školné nebylo zvyšováno. Školné se nebude měnit v průběhu jednoho školního roku. Výše školného bude zveřejněna školou nejpozději do termínu zápisu na další školní rok.

Školkovné je splatné vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující (platba na září je uskutečněna v měsíci srpnu).

Číslo účtu: 2501233338/2010

• školkovné na měsíc září nebo na měsíc, ve kterém dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání.)

Náklady na školkovné v LMŠ jsou uznatelným daňovým nákladem za umístění dítěte do předškolního zařízení.

Pro rok 2022 toto zvýhodnění činí 16 200 Kč na jedno dítě.

Platba za stravování

Podrobnější informace naleznete v sekci STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM »